top of page

153186-10-8

1,2-O-(1-methylethylidene)-4-C-[(phenylmethoxy)methyl]-3-O-(phenylmethyl)-L-Lyxofuranose

bottom of page