top of page

112028-91-8

Diphenylmethyl 7beta-tert-butoxycarbonylamino-3-chloromethyl-3-cephem-4-carboxylate

bottom of page