top of page

1103738-29-9

1-Chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-4-iodobenzene

bottom of page