top of page

103146-25-4

4-[(4-Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile

bottom of page